Każdy rodzic odpowiada za wychowanie swoich dzieci oraz przebieg ich edukacji, a także majątek. W większości państw władzę rodzicielską automatycznie sprawuje matka, ale także ojciec, który pozostaje z nią w związku małżeńskim. Co do zasady, władza rodzicielska sprawowana jest wspólnie.

Prawne aspekty opieki nad dziećmi opierają się na kilku podstawowych zasadach. Istotne jest odniesienie do pojęcia władzy rodzicielskiej, czyli zakresu praw i obowiązków, które rodzice mają wobec swojego dziecka, a które wynikają z faktu bycia rodzicem. Następnie pojawia się pojęcie opieki nad dziećmi, czyli prawo i obowiązek opiekowania się dziećmi i wspólnego przebywania.

Oba pojęcia co do zasady skupiają się wokół postaci matki lub ojca. Oznacza to, że jeśli rodzic posiada prawa rodzicielskie to równolegle sprawuje również opiekę nad dziećmi, chociaż de facto nie zawsze ma to przełożenie w rzeczywistości.

Powierzenie opieki nad dzieckiem – regulacje prawne

Podstawowym aktem prawnym regulującym przepisy dotyczące powierzenia opieki nad dzieckiem jest kodeks rodzinny i opiekuńczy, chociaż odpowiednie regulacje można znaleźć również w innych kodeksach (jak na przykład kodeks cywilny) czy ustawach szczegółowych.

Jeśli chodzi o wspólną opiekę nad dzieckiem (bądź dziećmi) istotną kwestią jest porozumienie regulacyjne, w jakim małżonkowie wyrażają zgodę dotyczącą opieki. Może mieć ono miejsce na każdym etapie separacji lub rozwodu. Ponadto porozumienie musi zostać zatwierdzone przez sąd. Najważniejsze jest to, aby wspólna opieka była jak najkorzystniejsza dla dzieci. Jeśli zaproponowana umowa nie jest kierowana dobrem dziecka, wówczas nie może zostać zatwierdzona i nie ma podstaw, aby wejść w życie.

Niestety w rzeczywistości nie ma jednoznacznych wytycznych mówiących o tym, w jaki sposób wspólna opieka powinna nieść za sobą korzyści dla dziecka. W takich sytuacjach najczęściej dziecko przez pewien czas mieszka z matką, a przez pewien czas z ojcem, jednak takie rozwiązanie nie sprzyja stabilności emocjonalnej niepełnoletniego.

Dodatkowe dni wolne od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem i kwestie zasiłku opiekuńczego

Jeśli chodzi o zasady przyznawania urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem, to w ciągu roku kalendarzowego każdemu pracownikowi przysługują dwa płatne dni zwolnienia z pracy na sprawowanie opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło jeszcze 14 lat (dotyczy to dzieci zdrowych). Natomiast w przypadku chorego dziecka (które również nie ukończyło 14 lat), rodzicowi należy się zasiłek opiekuńczy jeśli otrzymał zwolnienie lekarskie. Sam zasiłek opiekuńczy również zagwarantowany jest ustawowo, należy jednak spełnić szereg wymagań, aby móc się o niego ubiegać.

Porady prawne dotyczące opieki nad dzieckiem w ramach działalności kancelarii SMR-Law

W przypadku rozwodu lub separacji najlepsze wyjście to osiągnięcie porozumienia i ustalenie planu wychowawczego. Porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem powinno być sporządzone pisemnie, w obecności prawnika.

Adwokaci z kancelarii SMR-Law zapewnią swoje usługi w zakresie sporządzenia odpowiednich dokumentów oraz przygotowania stosownych porozumień.